DE  |  EN
+30 2310 365460
Όροι χρήσης
Αρχική / Εταιρεία / Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Οι παρόντες όροι μίσθωσης οχήματος από την εταιρία ALPHA HELLAS τίθενται σε άμεση ισχύ και θεωρούνται συμφωνημένοι μετά την  επιβεβαίωση της κράτησης που θα λάβετε από την εταιρία. Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του μισθωτηρίου συμβολαίου που θα υπογραφεί κατά την έναρξη της μίσθωσης. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους πριν προβείτε σε κράτηση του οχήματος

Οδηγός

Οδηγός του μισθωμένου οχήματος μπορεί να είναι κάθε άτομο που έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και έχει στην κατοχή του τουλάχιστον 2 χρόνια έγκυρη ευρωπαϊκή, ελληνική ή διεθνής άδεια οδήγησης. Το ανώτατο όριο ηλικίας είναι τα 72 έτη, το οποίο μπορεί να επεκταθεί στα 80 έτη με πρόσθετη ασφάλιση. Δικαίωμα οδήγησης έχουν μόνο οι οδηγοί που αναφέρονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Παραλαβή του οχήματος

Για την παραλαβή του οχήματος ο οδηγός θα πρέπει να έχει μαζί του:

 1. Νόμιμη άδεια οδήγησης σε ισχύ.
 2. Διαβατήριο ή Ταυτότητα σε ισχύ.

Κατά την παραλαβή του οχήματος θα παραδίδεται στον οδηγό το μισθωτήριο συμβόλαιο, το οποίο αφού πρώτα διαβάσει και ελέγξει, θα πρέπει να υπογράψει.

Στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο θα καταγράφεται η εσωτερική και εξωτερική κατάσταση του οχήματος, η ποσότητα του καυσίμου και όλες οι παροχές, ο εξτρά εξοπλισμός και οι υπηρεσίες ασφάλισης που παρέχονται.

Παράδοση του οχήματος

Το υπό μίσθωση όχημα ελέγχεται κατά την παράδοσή του από τον οδηγό και εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της εταιρίας ALPHA HELLAS για τυχόν ζημίες. Ο οδηγός υποχρεούται να παραδώσει το μισθωμένο όχημα στον συμφωνημένο τόπο, κατά την συμφωνημένη ημέρα και ώρα. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του οχήματος άνω των 2 ωρών από την συμφωνημένη ώρα παράδοσής του, η εταιρία έχει το δικαίωμα να χρεώσει, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, μία επιπλέον ημέρα μίσθωσης.


Πληρωμή

Η πληρωμή για τη μίσθωση του οχήματος γίνεται κατά την έναρξη της μίσθωσης και καταβάλλεται όλο το ποσό της μίσθωσης. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 1. A) έξοδα καυσίμων, περιλαμβανομένης της αξίας ελλείποντος καυσίμου και του κόστους αναπλήρωσης, σύμφωνα με το επίσημο τιμολόγιο του Εκμισθωτή που ισχύει κατά τον χρόνο της μίσθωσης.
 2. B) Πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. ή οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας διάταξης ή διοικητικές ποινές.

Γ) Επιπλέον χιλιόμετρα χρήσης, πέραν του συνολικού αριθμού που περιλαμβάνεται στο μίσθωμα και αναγράφεται στο σχετικό σημείο της εμπρόσθιας σελίδας του παρόντος.

Δ) Τέλη και φόροι πάσης φύσης που επιβάλλονται σχετικά.

Για κάθε επιπλέον χιλιόμετρο πέραν του συνολικού αριθμού που περιλαμβάνεται στο μίσθωμα και αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο (KLM ALLOWANCE), ο Μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στον Εκμισθωτή, το ποσό ανά χιλιόμετρο που αναγράφεται στο σχετικό σημείο του εκάστοτε επισήμου τιμοκαταλόγου του εκμισθωτή. Ο τελικός συνολικός απολογισμός της κατά τα ανωτέρω επιπλέον χιλιομετρικής αποζημίωσης, θα πραγματοποιηθεί κατά τη λήξη της διάρκειας της μίσθωσης, και της παράδοσης του οχήματος στον Εκμισθωτή, οπότε ολόκληρο το προκύπτον ποσό είναι άμεσα καταβλητέο από το Μισθωτή.

Αν ο μισθωτής επέλεξε ως τρόπο πληρωμής την χρέωση της πιστωτικής του κάρτας τότε συμφωνεί και δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα στον Εκμισθωτή να χρεώσει με το οφειλόμενο ποσό του μισθώματος την πιστωτική κάρτα. Ο Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται την χρέωση της ως άνω πιστωτικής κάρτας για την πληρωμή των διοικητικών προστίμων που επιβλήθηκαν σε βάρος του οδηγού του οχήματος και του αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης καθώς και για την πληρωμή ζημιών που θα διαπιστωθούν στο μισθωμένο αυτοκίνητο.

Εγγύηση

Κατά την παραλαβή του οχήματος θα πρέπει να καταβάλλεται ως εγγύηση το ποσό των:

 1. 500,00 € για τις κατηγορίες οχημάτων Β,C,CD
 2. 700,00 € για τις κατηγορίες οχημάτων D,D1,DS και
 3. 1000,00 € για τις κατηγορίες οχημάτων E,E1,ES,L,K,K1,G,F


Το ποσό της εγγύησης μπορεί να καταβάλλεται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας (visa ή master card) και επιστρέφεται ή αποδεσμεύεται άτοκα μετά τη λήξη της μίσθωσης και την παράδοση του οχήματος, αφού πρώτα αυτό ελεγχθεί για τυχόν ζημίες και υπό την προϋπόθεση ορθής τήρησης των παρόντων όρων και των όρων του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Ακύρωση

Μέχρι 24 ώρες πριν την παραλαβή του οχήματος μπορείτε να ακυρώσετε την κράτηση χωρίς επιβάρυνση. Ακυρώσεις κράτησης εντός 24 ωρών πριν την παραλαβή του οχήματος επιβαρύνονται με ποσό ίσο με την αξία της μίσθωσης για όλο το διάστημα  για το όχημα για το οποίο πραγματοποιήθηκε η κράτηση.

Ασφάλιση

Όλα τα οχήματα της εταιρίας ALPHA HELLAS είναι ασφαλισμένα σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία. Η ασφάλεια αυτή περιλαμβάνει:

Α) Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες τρίτων (με εξαίρεση των αναγραφόμενων οδηγών στο μισθωτήριο συμβόλαιο) μέχρι το ποσό των 1.220.000,00 €.

Β) Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες τρίτων (με εξαίρεση των οχημάτων της εκμισθώτριας εταιρίας), ανά ατύχημα μέχρι το ποσό των 1.220.000,00 €

Ο Μισθωτής και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ευθύνονται εξ ολοκλήρου και οφείλουν να αποκαταστήσουν πλήρως οποιαδήποτε ζημία δεν καλύπτεται από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, εκτός αν αποδεχτούν κατά την κράτηση ή και την έναρξη της μίσθωσης τον όρο για την Κάλυψη Ιδίων Ζημιών (Collision Damage Waiver ‘’CDW’’) του Αυτοκινήτου, ή τον όρο για Πλήρη Κάλυψη Ζημιών (Full Damage Waiver -FDW) του Αυτοκινήτου, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρίας.

Ζημιές στο εσωτερικό του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται από καμία ασφάλιση.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημίας του οχήματος ο μισθωτής υποχρεούται, ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του, να ενημερώσει άμεσα την εταιρία, καθώς επίσης και την αρμόδια αστυνομική αρχή, αλλά και την υπηρεσία φροντίδας ατυχήματος της ασφαλιστικής εταιρίας, στην οποία είναι ασφαλισμένο το όχημα, προκειμένου να καταγραφεί το περιστατικό. Εάν ο μισθωτής ή ο οδηγός δεν τηρήσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις ενημέρωσης και δεν καταγραφεί το περιστατικό, αυτός ευθύνεται εξ ολοκλήρου για το σύνολο της όποιας ζημίας.

Οι αποσκευές και τα λοιπά αντικείμενα ιδιοκτησίας του μισθωτή, του οδηγού, και των λοιπών επιβατών του οχήματος δεν καλύπτονται ασφαλιστικώς και η εταιρία δε φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά αυτών.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν καλύπτουν ζημιές του οχήματος που προκλήθηκαν σε αυτό κατά τον χρόνο που ο οδηγός τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ή αν το όχημα οδηγούνταν από άτομο το οποίο δεν αναγράφεται ως οδηγός στο μισθωτήριο συμβόλαιο, καθώς και σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί καταγραφή του συμβάντος από την τροχαία και την υπηρεσία φροντίδας ατυχήματος της ασφαλιστικής εταιρίας που είναι ασφαλισμένα τα οχήματα της Alpha Hellas. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο μισθωτής ή και ο οδηγός ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για το σύνολο της όποιας ζημίας.

Αυτοκίνητο

Η κράτηση οχήματος εξασφαλίζει την κατηγορία του οχήματος και όχι συγκεκριμένο μοντέλο. Το όχημα έχει περάσει τον προκαθορισμένο τεχνικό έλεγχο. Αν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης το όχημα παρουσιάσει βλάβη, ο μισθωτής ή οδηγός μπορεί να μεταφέρει το όχημα, κατόπιν έγκρισης της εταιρίας, σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο για να ελεγχθεί. Τα έξοδα ελέγχου επιβαρύνουν την εταιρία με την προσκόμιση των πρωτότυπων τιμολογίων, αν αποδειχθεί ότι βλάβη δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του μισθωτή ή οδηγού.

Δωρεάν Παροχές

 1. Ο δεύτερος οδηγός δεν χρεώνεται, υπό τον όρο ότι θα δηλωθούν τα πλήρη στοιχεία του στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
 2. Απεριόριστα χιλιόμετρα (για μίσθωση του οχήματος παραπάνω από 4 ημέρες)
 3. Καμία χρέωση για παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο.
 4. Καμία χρέωση για νυχτερινή παράδοση.
 5. Καμία χρέωση για παιδικό κάθισμα.
 6. Διατίθενται δωρεάν οι αλυσίδες χιονιού.

Καύσιμα

Τα καύσιμα δεν συμπεριλαμβάνονται στην αξία της μίσθωσης. Ο μισθωτής ή οδηγός οφείλει να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου που το παρέλαβε. Σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου με λιγότερη ποσότητα καυσίμου από αυτή που το παρέλαβε ο μισθωτής ή οδηγός επιβαρύνεται τη διαφορά καυσίμου. Αν το όχημα επιστραφεί με περισσότερα καύσιμα από ότι παρελήφθη η διαφορά δεν επιστρέφεται.

Πρόστιμα

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα της μίσθωσης από τις αρμόδιες αρχές λόγω παραβίασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από τον οδηγό επιβαρύνουν τον μισθωτή ή και οδηγό.

Διαδικασία κράτησης μέσω διαδικτύου

Κάθε κράτηση που πραγματοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου της εταιρίας έχει ισχύ μόνον όταν επιβεβαιωθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από την εταιρία. Πιθανά αιτήματα αλλαγής μιας ήδη επιβεβαιωμένης κράτησης πρέπει να γίνονται μόνο μέσω email. Οι όποιες αλλαγές ισχύουν, μόνον εφόσον επιβεβαιωθούν από την εταιρία. Ακύρωση μιας ήδη επιβεβαιωμένης κράτησης μπορεί να γίνει μόνον μέσω email.

Όλες οι κρατήσεις που γίνονται μέσω του διαδικτυακού τόπου της εταιρίας, διέπονται από τους ίδιους όρους μίσθωσης, που διέπουν όλες τις κρατήσεις, όπως αυτοί ρητά αναφέρονται εδώ. Η εταιρία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου, αποκλειστικά και μόνον για τη διαχείριση των κρατήσεων τους και την εξυπηρέτησή τους. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρακαλώ να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου της εταιρίας.

Περιορισμοί

 1. Απαγορεύεται το όχημα κατά την διάρκεια της μίσθωσης να εξέλθει από την Ελληνική Επικράτεια.
 2. Η μεταφορά του οχήματος με πλοίο επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης της εταιρίας και θα πρέπει να δηλώνεται κατά την παραλαβή του οχήματος. Η εταιρία δεν καλύπτει τυχόν ζημίες που θα προκληθούν στο μισθωμένο όχημα κατά την μεταφορά του με πλοίο.
 3. Απαγορεύεται κατά την διάρκεια της μίσθωσης το όχημα να οδηγείται από άτομα που δεν αναγράφονται στο συμβόλαιο ως οδηγοί.
 4. Απαγορεύεται να οδηγείται το όχημα κατά την διάρκεια της μίσθωσης από άτομο που δεν φέρει μαζί του άδεια οδήγησης σε ισχύ.
 5. Απαγορεύεται η χρήση του οχήματος για πράξεις ποινικά ή αστικά κολάσιμες.
 6. Απαγορεύεται κατά την διάρκεια της μίσθωσης η χρήση του οχήματος σε άτομα που τελούν υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών.
 7. Απαγορεύεται η χρήση του οχήματος κατά την διάρκεια της μίσθωσης ως εκπαιδευτικό για την εκμάθηση οδήγησης προς τρίτους.
 8. Απαγορεύεται η χρήση του οχήματος κατά την διάρκεια της μίσθωσης για συμμετοχή σε αγώνες δρόμου.
 9. Απαγορεύεται κάθε χρήση του μισθωμένου οχήματος η οποία είναι αντίθετη στην συνήθη και συμφωνημένη χρήση του.
 10. Το όχημα πρέπει να επιστραφεί στο σημείο που κατά την παράδοση συμφωνήθηκε μεταξύ του μισθωτή ή οδηγού και της ALPHA HELLAS και μόνο σε συνεργάτη της εταιρίας.

 

Η παραβίαση των παραπάνω περιορισμών και απαγορεύσεων από τον μισθωτή ή οδηγό καθιστά το συμβόλαιο της μίσθωσης άκυρο και ο μισθωτής ή οδηγός υποχρεούται αφενός να επιστρέψει το όχημα άμεσα στην εταιρία, αφετέρου να καταβάλει εξ´ ολοκλήρου το συμφωνημένο ποσό της μίσθωσης. Η εταιρία δεν επιστρέφει σε αυτήν την περίπτωση το ήδη εξοφλημένο ποσό της μίσθωσης.

Δικαιοδοσία

Αρμόδια για την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς προκύψει από την ερμηνεία των παραπάνω όρων ή από την εφαρμογή των όρων μίσθωσης οχήματος που συμφωνούνται μεταξύ της εταιρίας ALPHA HELLAS και του μισθωτή ή και οδηγού ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Εάν έχετε κάποια άλλη ερώτηση ή χρειάζεστε κάποια διευκρίνηση Eδώ θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας και μια φόρμα επικοινωνίας.active³ 5.4 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης